bytebuster: (IT Crowd Jen)
[personal profile] bytebuster
Ура, %SUBJ%, котани! Налітай!

Скрипт працює так:

 1. Додає от такий лінк на сторінку допису:
 2. По кліку на посилання відкриває http://www.dreamwidth.org/entry/new у новому вікні (target="_blank") та заповнює два поля: Subject та Body.


Known Bugs:

 • Не вставляється YouTube відео. Спробую побороти, але там багато возні. — Починив у v.0.3
 • Не розгортаються Cut Tags. Перед перепостом треба все руками розгортати
 • З тієї ж причини, Cut Tags у перепощеному дописі не вставляються. Їх треба прописувати руками.
 • Глючить, якщо пост містить <lj user="..."> — ім'я цього юзера помилково вставляється у шапку перепосту (замість імені того юзера, чий пост ви перепощуєте). — Починив у v.0.2

Зауваження:

 • Перше і найголовніше: Ніколи не встановлюйте скрипти від невідомих джерел!
  Особливо якщо ви не розумієте код.
 • Tags та To [Journal/Community] не прописує. Можливо, потім придумаю шаблони для перепостів, але поки що цього нема. Все как у дідов жежешечки, світла їй пам'ять.
 • Перевіряв на сторінках індивідуальних журналів (http://bytebuster.dreamwidth.org/), комун (http://bitter-onion.dreamwidth.org/) та індивідуальних дописів (http://bitter-onion.dreamwidth.org/1139072.html).
 • Перевіряв лише на Firefox. У кого Chrome, перевірте хто-небудь на Tampermonkey, га? Я не упевнений, що там працюють функції, специфічні для GM.
 • Багрепорти приймаються, але я не глибоко дружу з JavaScript, тому не гарантія, що я зможу вилікувати усі можливі проблеми.

Встановлення

 • Ставимо собі Greasemonkey;
 • Перезапускаємо Firefox;
 • Повертаємося до цього допису, виділяємо все тіло скрипта і копіюємо до Clipboard;
 • Тиць в кнопку Greasemonkey на Toolbar, тиць New User Script…;
 • У новому віконці внизу кнопка Use Script from Clipboard;
 • Налаштувати свої шаблони у секції:
  // **** SETTINGS ****************************************************
 • Зберегти;
 • Відкрити будь-яку сторінку на DreamWidth.
Сам скрипт залитий на BitBucket (завжди нова версія), а також (увага, стара версія!) під катом:

// ==UserScript==
// @name    DreamWidth Reposter
// @namespace  bytebuster.dreamwidth.org
// @description Adds LJ-like Repost functionality for DreamWidth
// @include   http://*.dreamwidth.org/*
// @exclude   http://*.dreamwidth.org/profile*
// @exclude   http://*.dreamwidth.org/calendar*
// @exclude   http://*.dreamwidth.org/tag/
// @version   0.3
// @grant    GM_log
// @grant    GM_getValue
// @grant    GM_setValue
// @grant    GM_deleteValue
// ==/UserScript==

/* **********************************************************************************

  This script has two main functions:
  * addRepostLinks - triggers on all DreamWidth pages; adds "Repost" links to entries;
  * populatePostForm - triggers on /entry/new page; fills up the "Post Entry" fields

  Цей скрипт містить дві основні функції:
  * addRepostLinks - запускається на усіх сторінках DreamWidth pages; додає кнопку «Перепостити»;
  * populatePostForm - запускається на сторінці /entry/new page; заповнює поля вводу

********************************************************************************** */

/*
 * 0.3 fixed applied domain and URL;
    fixed Youtube video embed
    minor fix if mistakenly decided that post in community,
     while it actually is in user's own journal
 * 0.2 added group/blog references
    fix bug on other users references
 * 0.1 Initial reease
*/

(function(){
 // **** SETTINGS ****************************************************
 // Main settings
 // Головні налаштування
 const REPOST_TEXT = "Перепостити"; // Так виглядатиме текст кнопки «Репост»
 const REPOST_TEMPLATE = 'Перепост допису <lj user="{poster}">: <a href="{link}">{subj}</a>\n{body}';
 const REPOST_TEMPLATE_COMMUNITY = 'Перепост допису <lj user="{poster}"> @ <lj user="{community}">: <a href="{link}">{subj}</a>\n{body}';
 const DEBUG = false;

 // **** CONSTANTS ***************************************************
 // You don't need it unless DreamWidth changes its classes (impossible, yeah)
 // Вам тут не треба нічого міняти, допоки Дрім не поміняє імена класів (майже нереально)

 const CLS_ENTRY_TITLE  = "entry-title";
 const CLS_ENTRY_WRAPPER = "entry-wrapper";
 const CLS_ENTRY_POSTER = "entry-poster";
 const CLS_LJUSER    = "ljuser";
 const ATTR_LJUSER    = "lj:user";
 const CLS_ENTRY_CONTENT = "entry-content";
 const CLS_ENTRY_LINKS  = "entry-interaction-links";
 const ID_INPUT_SUBJECT = "id-subject-0";
 const ID_INPUT_BODY   = "id-event-1";
 const CLS_EMBED     = "lj_embedcontent-wrapper";

 const POST_URL = "http://www.dreamwidth.org/update";
 const POST_URL2 = "/entry/new";
 const REPOST_PARAM="repost";
 const CONTENT_DEFAULT = "";
 const CONTENT_TAG = "DW_REPOST_CONTENT"; // how we save the reposted entry in GM_setValue

 const REGEX_YOUTUBE_LINK   = /^.*(?:youtu\.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/gmi; // /www.youtube.com\/watch?v=(.+?)/gmi;
 const EMBED_YOUTUBE_TEMPLATE = '<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/{videoID}" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';

// applies a parser on strings and log error if failed
function parse(parser, where, description) {
 var ret;
 match = parser.exec(where);
 if( match === null ) {
  GM_log("Failed to parse " + description + " from text: " + where);
  ret = "(null)";
 } else {
  ret = match[1];
 }
 return ret;
}

function DebugMessage( what ) {
 if(DEBUG) { GM_log(what); }
}

// checks for URL parameter
function getQueryVariable(variable) {
 var query = window.location.search.substring(1);
 var vars = query.split("&");
 for (var i=0;i<vars.length;i++) {
  var pair = vars[i].split("=");
  if (pair[0] == variable) {
   return pair[1];
  }
 }
 DebugMessage('Query Variable ' + variable + ' not found');
}

// Adds Repost links to all entries on the page
// Додає посилання «Перепост» внизу усіх дописів на сторінці
function addRepostLinks() {
 DebugMessage("Adding Repost links begin...");
 var entries = document.getElementsByClassName(CLS_ENTRY_WRAPPER);

 for (var entry_index=0; entry_index<entries.length; entry_index++) {
  addRepostLink(entries[entry_index]);
 }
 DebugMessage("Adding Repost links end");
}

// Gets the saved content for repost
function getRepostData() {
 DebugMessage("getRepostData begin");

 return GM_getValue(CONTENT_TAG, CONTENT_DEFAULT);
}
// Sets the content for repost
function setRepostData(repostData) {
 DebugMessage("setRepostData begin " + repostData);
 // delete the state if it is the default
 if( repostData == CONTENT_DEFAULT ) {
  GM_deleteValue(CONTENT_TAG);
 } else {
  // set the state otherwise
  GM_setValue(CONTENT_TAG, repostData);
 }
 DebugMessage("setRepostData end");
}

// Saves JSON data from the reposted entry
// Зберігає допис і його шапку
function rememberPost(elEntry) {
 var elPoster, elLjuser, elTitle, elContent; // elements
 var entryPoster, entryCommunity, entryLink, entrySubject, entryBody, subdomain; // strings
 var repostData; // JSON object
 DebugMessage("rememberPost begin");

 subdomain = window.location.host.split(".")[0];
 // get Poster userId
 elPoster = elEntry.getElementsByClassName(CLS_ENTRY_POSTER)[0];

 if(elPoster && elPoster.hasChildNodes()) {
  // we seem to be in a community, parse out poster name from attribute
  elLjuser = elPoster.getElementsByClassName(CLS_LJUSER)[0];
  entryPoster = elLjuser.getAttribute(ATTR_LJUSER);
  entryCommunity = subdomain;
 } else {
  // we seem to be in a journal, parse out poster name from URL (FIXME)
  entryPoster = subdomain;
  entryCommunity = "";
 }
 // Quick fix: fix if we mistakenly set community
 if(entryPoster == entryCommunity) {
  entryCommunity = "";
 }

 // get Subj and Link
 elTitle = elEntry.getElementsByClassName(CLS_ENTRY_TITLE)[0];
 entryLink  = elTitle.getElementsByTagName("a")[0].href;
 entrySubject = elTitle.textContent;

 // get Body
 elContent = elEntry.getElementsByClassName(CLS_ENTRY_CONTENT)[0]
  .cloneNode(true);

 // Apply fixes
 elContent = FixYoutube(elContent);
 elContent = FixUsers(elContent);

 entryBody = elContent.innerHTML;

 repostData =
  JSON.stringify(
   {
    "link"   : entryLink,
    "poster"  : entryPoster,
    "community" : entryCommunity,
    "subj"   : entrySubject,
    "body"   : entryBody
   }
  );

 DebugMessage("Saving JSON: " + repostData);
 setRepostData(repostData);
 DebugMessage("rememberPost end");
}

// Fixes User references
// Takes a cloned node to fix
// Returns it as well
function FixUsers(element) {
 var embeds; // list of embed objects

 DebugMessage("FixUsers begin");

 embeds = element.getElementsByClassName(CLS_LJUSER);

 for (var embed_index=0; embed_index<embeds.length; embed_index++) {
  var elLjuser, elLjUser2; // elements
  var userName; // strings

  elLjuser = embeds[embed_index];
  if(elLjuser.nodeName != "SPAN") { DebugMessage("Element frame does not look like a user reference, exiting"); continue; }

  userName = elLjuser.getAttribute(ATTR_LJUSER);

  // creating an HTML fragment to replace the broken link
  elLjUser2 = document.createElement("lj");
  elLjUser2.setAttribute("user", userName);

  // replacing the element
  element.replaceChild(elLjUser2, elLjuser)
  embed_index--;
 }
 DebugMessage("FixUsers end");
 return element;
}

// Fixes YouTube links
// Takes a cloned node to fix
// Returns it as well
function FixYoutube(element) {
 var embeds; // list of embed objects

 DebugMessage("FixYoutube begin");

 embeds = element.getElementsByClassName(CLS_EMBED);

 for (var embed_index=0; embed_index<embeds.length; embed_index++) {
  var elFrame, elLinkDiv, elLink, elRange, elFragment, elFirstNode; // elements
  var linkAddress, linkBodyNew; // strings

  elFrame = embeds[embed_index];
  if(elFrame.nodeName != "DIV") { DebugMessage("Element frame does not look like a YouTube, exiting"); continue; }

  elLinkDiv = elFrame.nextSibling;
  if(elLinkDiv === null) { DebugMessage("Failed to find YouTube link DIV, exiting"); continue; }

  elLink = elLinkDiv.getElementsByTagName("a")[0];
  if(elLink === null) { DebugMessage("YouTube link seems to be broken, exiting"); continue; }

  linkAddress = parse(REGEX_YOUTUBE_LINK, elLink.href, "YouTube Link");
  linkBodyNew = EMBED_YOUTUBE_TEMPLATE
   .replace("{videoID}", linkAddress);

  // creating an HTML fragment to replace the broken link
  elRange = document.createRange();
  elRange.selectNode(document.body); // required in Safari
  elFragment = elRange.createContextualFragment(linkBodyNew);
  elFirstNode = elFragment.firstChild;

  // replacing the element
  element.removeChild(elFrame);
  element.replaceChild(elFirstNode, elLinkDiv)
  embed_index--;
 }
 DebugMessage("FixYoutube end");
 return element;
}

// Adds Repost links to one entry
// Додає посилання «Перепост» внизу допису
function addRepostLink(entry) {
 var elFooter, elRepostLink, elRepostLinkLI; // elements
 var entryTitle, entryLink, userName, entryId;

 // check if entry is a DOM element
 if( !entry.tagName ) { return; }

 elFooter = entry.getElementsByClassName(CLS_ENTRY_LINKS)[0];
 // must be < ul >

 elRepostLink = document.createElement("a");
 elRepostLink.href = POST_URL + "?" + REPOST_PARAM +"=1";
 elRepostLink.target = "_blank";
 elRepostLink.addEventListener('click', function(event) { rememberPost(entry); /*event.stopPropagation(); event.preventDefault();*/ }, true);
 elRepostLink.text = REPOST_TEXT;
 elRepostLinkLI = document.createElement("li");
 elRepostLinkLI.appendChild(elRepostLink);
 elFooter.appendChild(elRepostLinkLI);
}

// Fills up the "Post Entry" form
// Заповнює форму «Створити допис»
function populatePostForm() {
 DebugMessage("Populate Post begin");

 var repostedUrl = getQueryVariable(REPOST_PARAM);
 if(! repostedUrl) {
  DebugMessage("Does not look like a repost, exiting");
  return;
 }

 // continue

 var repostDataString, repostData; // JSON data
 var postBody; // strings
 var elSubject, elBody; // elements

 repostDataString = getRepostData();
 DebugMessage("Repost data=" + repostDataString);

 repostData = JSON.parse(repostDataString);
 DebugMessage("Repost data parsed=" + JSON.stringify(repostData));

 DebugMessage("Preparing postBody...");
 postBody =
  ((repostData.community == "") ? REPOST_TEMPLATE : REPOST_TEMPLATE_COMMUNITY)
  .replace('{poster}', repostData.poster)
  .replace('{community}', repostData.community)
  .replace('{link}', repostData.link)
  .replace('{subj}', repostData.subj)
  .replace('{body}', repostData.body)
 ;

 DebugMessage("postBody=" + postBody);

 elBody = document.getElementById(ID_INPUT_BODY);
 DebugMessage("elBody was: " + elBody.value);
 elBody.value = postBody;
 DebugMessage("elBody became: " + elBody.value);

 elSubject = document.getElementById(ID_INPUT_SUBJECT);
 DebugMessage("elSubject was: " + elSubject.value);
 elSubject.value = repostData.subj;
 DebugMessage("elSubject became: " + elSubject.value);
 setRepostData(CONTENT_DEFAULT);
 DebugMessage("Populate Post end");
}

 var thisUrl = window.location.href;
 if(thisUrl.indexOf(POST_URL2) != -1) {
  populatePostForm();
 } else {
  addRepostLinks();
 }
})();

...

Дата: П'ятниця, 30 Грудень 2016 03:48 (UTC)
henry_flower: A melancholy wolf (Default)
Від: [personal profile] henry_flower
навряд--dw вирізає iframes перед тим як рендерити коментар.

але можна запостити линк з img з 1м фреймом, себто юзер кликне на картинці і перейде до ютуба.

напр., відео https://www.youtube.com/watch?v=yKnIhCmPycw

його 1й фрейм http://img.youtube.com/vi/yKnIhCmPycw/0.jpg

у коментарі пишемо

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yKnIhCmPycw" target="_blank">
<img src="http://img.youtube.com/vi/yKnIhCmPycw/0.jpg">
</a>


результат:...

Дата: П'ятниця, 30 Грудень 2016 10:16 (UTC)
gourakov: (Default)
Від: [personal profile] gourakov
Великолепное решение!
Спасибо за совет!
Извините за мою непонятливость, - а где и как найти ссылку на готовый первый фрейм видео?
Заранее благодарен!
Сейчас ссылку на первый фрейм составил вручную.
...

Дата: П'ятниця, 30 Грудень 2016 10:19 (UTC)
gourakov: (Default)
Від: [personal profile] gourakov
Вроде получилось, но уж очень это много времени заняло с непривычки ))
Еще раз благодарю!

...

Дата: П'ятниця, 30 Грудень 2016 10:31 (UTC)
gourakov: (Default)
Від: [personal profile] gourakov
Для закрепления полученных знаний ))

С наступающим Новым годом!
Сторінку створено Неділя, 22 Жовтень 2017 15:46

Жовтень 2017

П В С Ч П С Н
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23242526272829
3031     
Створено з Dreamwidth Studios

За стиль дякувати